www.velmi.in :: Obchodní podmínky (26.04.2018 - 13:08)

Trička s potiskem, reklamní textil, trička levně, kvalitní textil, trička s logem, nejlevnější trička a kšiltovky...

Obchodní podmínky


1. Předmět plnění
1.1. Předmětem plnění je realizace dodávek služeb a zboží objednaných kupujícím z oblasti reklamního textilu a souvisejících činností.

2. Kalkulace cen služeb a zboží
2.1  Kalkulace poptávky probíhá zadáním všech nezbytných údajů zákazníkem do Objednávkového formuláře, který je umístěn na našich webových stránkách.
2.2. Možnost zpracování individuální kalkulace na základě poptávky kupujícího.

2.3.Platnost kalkulace zaniká pokud došlo ke změnám parametrů zakázky po vypracování kalkulace. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na změnu ceny dodávaného zboží a služeb. Kalkulovaná cena je garantována 14 dní po doručení cenové kalkulace kupujícímu, není-li stanoveno jinak.
2.4. Ceny jsou uváděny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
2.5. Grafické práce a vzorky jsou účtovány na základě platných ceníků, kalkulací nebo dohod mezi prodávajícím a kupujícím.
2.6. Ceny služeb a textilu neobsahují dopravu, balení, manipulaci a jiné ostatní náklady pokud není vysloveně uvedeno jinak.
2.7. Kupní cena je považována za zcela uhrazenou připsáním na účet prodávajícího.

3
. Objednávka
3.1. Objednávka musí obsahovat kompletní fakturační údaje vč. kontaktní osoby.
3.2. Objednávka musí obsahovat nezbytnou specifikaci zboží a služeb. Jedná se zejména o: grafické podklady, umístění loga či motivu, specifikace dalších prací, počty ks, popis textilu, velikosti, balení, způsob dodání, termíny ....

4
. Dodací lhůta
4
.1. Dodací lhůty se pohybují cca od 7 do 20-ti dnů dle typu a objemu zakázky.
4.2. Lhůta pro dodání zakázky začíná plynout:
4.2.1. doručením kompletní objednávky vč. veškerých podkladů, potřebných ke správné realizaci zakázky.
4.2.2. zaplacením platby za danou zakázku (připsáním částky na účet), pokud je vystavena a není dohodnuto jinak.
Obecně se má za to, že lhůta běží od skutečnosti, která pomine jako poslední.
4.3. Pokud nastane prodlení při potřebné spolupráci (např. schválení případných vzorků, náhledů ...) ze strany kupujícího má prodávající právo prodloužit o přiměřenou dobu dodací termín zakázky za bezodkladného oznámení této skutečnosti kupujícímu.
4.4. Předem dohodnuté „expresní“ i „zkrácené“ dodací termíny jsou možné.

5
. Dodací podmínky
5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v dohodnutém sortimentu, množství, kvalitě, dodacích lhůtách a cenách specifikovaných v jednotlivých objednávkách či kupní smlouvě. Pokud je sjednána rámcová smlouva platí její ustanovení pro všechny objednávky v daném období vydané, pokud se v konkrétních objednávkách výslovně nepraví jinak. Ostatní ujednání v objednávkách s ohledem na konkrétní zakázku mají přednost.
5.2. Místem plnění je sídlo firmy prodávajícího Czech Promotion s.r.o., Husova 523, 370 21 České Budějovice..
5.3. V případě zaslání zboží některou z přepravních služeb se místem plnění rozumí místo předání zásilky prvnímu nezávislému přepravci nebo poště většinou v místě provozovny prodávajícího.
5.4. Časem plnění se rozumí doba předání zboží kupujícímu v místě provozovny prodávajícího nebo doba kdy je zakázka předána k přepravě prvnímu nezávislému dopravci směrem ke kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak.
5.5. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
5.6. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu nezávislému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

6
. Platební podmínky
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně dopravného, balného a ostatních oprávněných nákladů, pokud jsou kupujícímu účtovány včetně DPH. Při platbě fakturou se faktura považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Při ostatních platbách se považuje za úhradu úplné zaplacení kupní ceny, tak jak je účtována.
Dodací lhůta začíná běžet od připsání této částky na účet prodávajícího.
6.2. Po dohodě je možné platby uskutečnit :
- 100% platba vč. DPH v hotovosti předem + vyúčtování po dodání zakázky.
- 100% platba vč. DPH na fakturu (zálohovou) předem + vyúčtování po dodání zakázky.
- v hotovosti při předání zakázky
- v hotovosti dobírkou
6.3. Prodávající je oprávněn účtovat (fakturovat) i částečné plnění zakázky a kupující je povinen takovou fakturu do doby splatnosti uhradit.
6.4. Dokud nejsou kupní cena a všechny náležitosti v plné výši uhrazeny, zůstává právo vlastnictví a disponování se zbožím prodávajícímu.

7
. Smluvní pokuty
7.1. Za každý den prodlení v platbě si prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8
Odstoupení od smlouvy
8.1. Prodávající i kupující je povinen oznámit druhé straně všechny skutečnosti, o nichž se dověděl a pro které nebude moci závazek dohodnutým způsobem splnit. V případě sporů jsou smluvní strany povinny se pokusit o řešení smírnou cestou. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, respektive potvrzené objednávky, a jejich příloh se řídí českým právem, a to i v případě, že je smluvní strana zahraničním právním subjektem.
8.2. Oznámení všech skutečností pro které nebude možné závazek splnit a odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být uvedeny jasné hlavní důvody.
8.3. V případě odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran, zavazuje se kupující, že uhradí veškeré dosud odebrané zboží a služby prodávajícímu.
8.4. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohové platby o více než 14 kalendářních dní.

9
. Reklamace
9.1. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení obchodního zákoníku.
9.2. Kupující je povinen při převzetí služeb a zboží si zakázku prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady zboží. Vady musí být kupujícím písemně oznámeny nejdéle do 7 dnů po převzetí zakázky, skryté vady nejdéle do 6 měsíců od převzetí zakázky.
9.3. Kupující musí předložit reklamované zboží prodávajícímu k posouzení.
9.4. Prodávající se musí k uplatněné reklamaci vyjádřit nejdéle do 1 měsíce a případné vady odstranit nejpozději do 2 měsíců od písemného obdržení reklamace.
9.5. V případě uznání vady na zboží nebo službách řeší prodávající pouze řádně reklamované zboží.
9.6. K případnému vrácení reklamovaného zboží může dojít až po uznání oprávněnosti reklamace prodávajícím.
9.7. Jestliže je zakázka vadami porušena, může kupující podle své volby požadovat vady odstranit opravou, náhradním plněním, přiměřenou slevou, dobropisem nebo jiným předem dohodnutým způsobem.
9.8. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury kupujícím, nedohodnou-li se obě strany jinak.
9.9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním (údržbou) nebo používáním jiným než obvyklým způsobem, či nesprávným skladováním.
9.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží a služeb které vznikly po dalším zpracování nebo úpravách kupujícím.
9.11. Za vadu zboží se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost zboží od vzorku
(netýká se schváleného vzorku provedení vyšívání z hlediska barev a zpracování či jinak přesně schválených vzorků).
9.12. Za práva a povinnosti plynoucí z užívání objednaných vyšívaných motivů a log ručí kupující Prodávající neručí za případné právní vady objednaného zboží a služeb.
9.13. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě je povinen kupujícího informovat. Přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu případné škody. Souhlas s typem náhradního plnění a jeho termínem potvrdí kupující prodávajícímu písemně.

10. Jiná ustanovení a formulace
10.1. Strany závazkového vztahu jsou povinny oznámit druhé straně všechny skutečnosti , o nichž se dověděla a pro které nebude moci závazek stanoveným způsobem splnit. V případě sporů jsou smluvní strany povinny se pokusit o řešení smírnou cestou. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, respektive potvrzené objednávky,a jejich příloh se řídí českým právem, a to i v případě, že je smluvní strana zahraniční právní subjekt.
10.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást úpravy smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že tyto podmínky neupravují povinnosti smluvních stran, úprava se řídí ustanovením obchodního a občanského zákoníku a dalších právních předpisů v jejich platném znění.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Kupní smlouva nebo objednávka může stanovit bližší podrobnosti, případně odchylky od jednotlivých ustanovení.
11.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.
11.3. Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.
11.4. Kupující je plně odpovědný za data poslaná k potisku a ručí za jejich autorství. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za podklady podléhající autorskému zákonu.


TRIČKA S POTISKEM, REKLAMNÍ TRIKA, TRIKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY, TEXTIL S POTISKEM, TRIKA S LOGEM, MATURITNÍ TRIKA, SÍTOTISK, POTISK TEXTILU, TRIČKA ON LINE, LEVNÁ TRIKA, TEXTIL S POTISKEM, KŠILTOVKY S VÝŠIVKOU, TISK NA TRIKA, PLNOBAREVNÝ POTISK TRIK apd.

 

Trička on-line 777 201 648